Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
common european dogwood
Jump to user comments
Noun
  • (thực vật học) cây sơn thù du Châu Âu, chuyển màu đỏ trong mùa thu, hoa có màu trắng.
Related search result for "common european dogwood"
Comments and discussion on the word "common european dogwood"