Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
common white dogwood
Jump to user comments
Noun
  • (thực vật học) cây cầy hoa, cây dương đào hoa lá, có lá bắc màu hồng hoặc màu trắng, quả mọng đỏ.
Related words
Related search result for "common white dogwood"
Comments and discussion on the word "common white dogwood"