Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
comparative
/kəm'pærətiv/
Jump to user comments
tính từ
 • so sánh
  • the comparative method of studying
   phương pháp nghiên cứu so sánh
 • tương đối
  • to live in comparative comfort
   sống tương đối sung túc
danh từ
 • (ngôn ngữ học) cấp so sánh
 • từ ở cấp so sánh
Related words
Comments and discussion on the word "comparative"