Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
concision
/kən'saisnis/ Cách viết khác : (concision) /kən'siʤn/
Jump to user comments
danh từ
  • tính ngắn gọn; tính súc tích (văn)
Related words
Related search result for "concision"
Comments and discussion on the word "concision"