Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
contemplation
/,kɔntem'pleiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự ngắm, sự thưởng ngoạn
 • sự trầm ngâm, sự lặng ngắm
  • deep in contemplation
   trầm ngâm
 • sự dự tính, sự dự định, sự liệu trước, sự chờ đợi (một việc gì)
  • to have something in contemplation
   dự định làm một việc gì
Comments and discussion on the word "contemplation"