Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
rumination
/,ru:mi'neiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự nhai lại
  • sự tư lự, sự trầm ngâm, sự suy nghĩ, sự ngẫm nghĩ
Related search result for "rumination"
Comments and discussion on the word "rumination"