Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cuirassé
Jump to user comments
tính từ
 • bọc sắt, thiết giáp
  • Navire cuirassé
   tàu bọc sắt
  • Division cuirassée
   sư đoàn thiết giáp
 • dạn dày
  • Être cuirassé contre les passions
   dạn dày trước mọi dục vọng
danh từ giống đực
 • tàu thiết giáp
Related search result for "cuirassé"
Comments and discussion on the word "cuirassé"