Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
cuirasse
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • áo giáp
 • vỏ sắt (của chiến xa, của tàu chiến)
 • (địa chất, địa lý) khiên
 • vỏ ngoài, lớp phủ
  • Cuirasse de glace
   lớp băng phủ
 • (nghĩa bóng) vẻ ngoài
  • Cuirasse de froideur
   vẻ ngoài lạnh nhạt
  • défaut de la cuirasse
   xem défaut
Related search result for "cuirasse"
Comments and discussion on the word "cuirasse"