Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
dĩ vãng
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Thời đã qua. Câu chuyện lùi dần vào dĩ vãng.
Related search result for "dĩ vãng"
Comments and discussion on the word "dĩ vãng"