Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
depreciatingly
/di'pri:ʃieitiɳli/
Jump to user comments
phó từ
  • làm giảm giá trị; ra ý chê bai, ra ý khinh, đánh giá thấp
Related search result for "depreciatingly"
Comments and discussion on the word "depreciatingly"