Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
derogatory
/di'rɔgətəri/
Jump to user comments
tính từ
 • làm giảm; xúc phạm đến (uy tín, danh dự, danh giá, quyền lợi...); không xứng với (phẩm giá, địa vị...)
  • a derogatory remark
   lời nhận xét làm giảm giá trị người khác
  • a derogatory behaviour
   cách cư xử không xứng với phẩm giá của mình
 • (pháp lý) vi phạm, làm trái (luật pháp)
Related words
Comments and discussion on the word "derogatory"