Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
dewiness
/'dju:inis/
Jump to user comments
danh từ
  • tình trạng phủ sương
  • sự ướt sương, sự đẫm sương
Related search result for "dewiness"
Comments and discussion on the word "dewiness"