Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
diaphragme
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • (giải phẫu) cơ hoành
 • (giải phẫu) hoành
  • Diaphragme stylien
   hoành trâm
 • (thực vật học) vách ngăn (quả nang)
 • (vật lý học) vành chân, điafam
 • (nhiếp ảnh) cửa điều sáng
 • (kỹ thuật) màng ngăn, tấm chắn
tính từ
 • (Mur diaphragme) (nghĩa bóng) tường lõi
Related search result for "diaphragme"
Comments and discussion on the word "diaphragme"