Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
discuté
Jump to user comments
tính từ
 • được tranh luận, được bàn cãi
  • Théorie très discutée
   lý thuyết được bàn cãi nhiều
 • bị phê phán
  • Un homme très discuté
   một người bị nêu ra phê phán nhiều
Related search result for "discuté"
Comments and discussion on the word "discuté"