Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
disinclination
/,disinkli'neiʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự không thích, sự không ưa, sự chán ghét; sự miễn cưỡng, sự bất đắc dĩ
  • to have a disinclination to (for) something
   không thích cái gì
  • to have a disinclination to do something
   không thích làm gì
Related words
Comments and discussion on the word "disinclination"