Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, English - English (Wordnet), )
dissolution
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự hòa tan
  • Dissolution du sel dans l'eau
   sự hòa tan muối vào nước
 • dung dịch
  • Dissolution de sulfate de cuivre
   dung dịch đồng sunfat
 • nhựa vá săm xe
 • sự tan rã, sự tiêu tan, sự tiêu vong
  • La dissolution de l'Empire romain
   sự tiêu vong đế quốc La Mã
 • sự chấm dứt, sự giải tán
  • Dissolution d'un mariage
   sự chấm dứt hôn nhân
  • La dissolution de l'Assemblée nationale
   sự giải tán Quốc hội
 • sự bại hoại; sự trụy lạc
  • Dissolution des moeurs
   sự bại hoại phong tục
  • Vivre dans la dissolution
   sống trụy lạc
Related search result for "dissolution"
Comments and discussion on the word "dissolution"