Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dogcart
/'dɔgkɑ:t/
Jump to user comments
danh từ
  • xe chó (xe hai bánh có chỗ ngồi giáp lưng vào nhau, dưới chỗ ngồi phía sau có chỗ cho chó)
Related search result for "dogcart"
Comments and discussion on the word "dogcart"