Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
drawing-pin
/'drɔ:iɳpin/
Jump to user comments
danh từ
  • đinh rệp, đinh ấn (để đính giấy vẽ vào bàn vẽ)
Related search result for "drawing-pin"
Comments and discussion on the word "drawing-pin"