Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
dutifulness
/'dju:tifulnis/ Cách viết khác : (duteousness) /'dju:tjəsnis/
Jump to user comments
danh từ
  • sự biết vâng lời, sự biết nghe lời
  • sự biết tôn kính, sự biết kính trọng (người trên)
  • sự có ý thức chấp hành nhiệm vụ; sự sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ, sự sẵn sàng làm bổn phận
Related search result for "dutifulness"
Comments and discussion on the word "dutifulness"