Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
duyên kiếp
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Nhân duyên có từ kiếp trước, theo đạo Phật.
Related search result for "duyên kiếp"
Comments and discussion on the word "duyên kiếp"