Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
eager beaver
Jump to user comments
Noun
  • người cần cù nhiệt tình
  • người tỉnh táo và tham việc
Related words
Related search result for "eager beaver"
Comments and discussion on the word "eager beaver"