Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
evictor
/i:'viktə/
Jump to user comments
danh từ
  • người đuổi (ai) (khỏi nhà ở, đất đai...)
Related search result for "evictor"
Comments and discussion on the word "evictor"