Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
exprès
Jump to user comments
tính từ
 • rõ ràng, dứt khoát (giống cái expresse)
  • Ordre exprès
   mệnh lệnh rõ ràng
  • Défense expresse
   sự nghiêm cấm
 • (không đổi) giao ngay, phát ngay
  • Lettre exprès
   thư phát ngay
danh từ giống đực
 • đặc phái viên
  • Envoyer un exprès
   cử một đặc phái viên
 • thư phát ngay; bưu kiện giao ngay
phó từ
 • cố ý
  • Faire exprès
   cố ý làm
Related search result for "exprès"
Comments and discussion on the word "exprès"