Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
extérieur
Jump to user comments
tính từ
 • ngoài, bên ngoài, ngoại
  • Cour extérieure
   sân ngoài
  • Manifestation extérieure
   biểu hiện bên ngoài
  • Politique extérieure
   chính sách đối ngoại
danh từ giống đực
 • phía ngoài, bề ngoài; vẻ ngoài
  • L'extérieur de la maison
   phía ngoài ngôi nhà
  • Extérieur modeste
   (văn học) vẻ ngoài khiêm tốn
 • cái bên ngoài, thế giới bên ngoài
 • nước ngoài
  • Nouvelles de l'extérieur
   tin tức nước ngoài
 • (số nhiều, điện ảnh) cảnh quay ngoài xưởng phim
Related words
Related search result for "extérieur"
Comments and discussion on the word "extérieur"