Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
faltterer
/'flætərə/
Jump to user comments
danh từ
  • người tâng bốc, người xu nịnh, người bợ đỡ
Related search result for "faltterer"
Comments and discussion on the word "faltterer"