Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
federation
/,fedə'reiʃn/
Jump to user comments
danh từ
  • sự thành lập liên đoàn; liên đoàn
  • sự thành lập liên bang; liên bang
Related words
Related search result for "federation"
Comments and discussion on the word "federation"