Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
flatulent
/'flætjulənt/
Jump to user comments
tính từ
  • đầy hơi
  • tự cao tự đại
  • huênh hoang rỗng tuếch (bài nói)
Related words
Related search result for "flatulent"
Comments and discussion on the word "flatulent"