Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
fleur-de-luce
/fleur-de-luce/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều fleurs-de-lis
  • (thực vật học) hoa irit
  • (số ít hoặc số nhiều) huy hiệu các vua Pháp; hoàng gia Pháp, nước Pháp
Related search result for "fleur-de-luce"
Comments and discussion on the word "fleur-de-luce"