Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
fondements
Jump to user comments
ngoại động từ
 • sáng lập, lập
  • Fonder une société
   sáng lập một hội
 • bỏ tiền lập ra
  • Fonder un prix
   bỏ tiền lập ra một giải thưởng
 • cho dựa vào, cho căn cứ vào; làm căn cứ cho
  • Fonder ses espérances sur...
   căn cứ vào... mà hy vọng
  • Voilà ce qui fonde la réclamation
   đó là cái làm căn cứ cho lời khiếu nại
 • (từ hiếm, nghĩa ít dùng) xây móng
  • Fonder un édifice sur un terrain ferme
   xây móng một tòa nhà trên một khoảnh đất rắn chắc
Related search result for "fondements"
Comments and discussion on the word "fondements"