Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
framework
/'freimwə:k/
Jump to user comments
danh từ
 • sườn (nhà, tàu...); khung (máy)
 • khung ảnh, khung tranh (nói chung)
 • cốt truyện
  • framework of a novel
   cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết
 • lớp đá lát thành giếng, sườn đê
 • (nghĩa bóng) cơ cấu tổ chức, khuôn khổ
  • the framework of society
   cơ cấu xã hội
IDIOMS
 • to return into the framework
  • hợp nhất, thống nhất
Related words
Related search result for "framework"
 • Words contain "framework" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
  khung cảnh gọng
Comments and discussion on the word "framework"