Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
gà ác
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. 1. Nh. Gà ri. 2. Thứ gà lông trắng, chân chì. 3. (đph). Gà đen.
Related search result for "gà ác"
Comments and discussion on the word "gà ác"