Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gia súc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Súc vật có lông mao được nuôi trong nhà (như trâu, bò, lợn, chó...).
Related search result for "gia súc"
Comments and discussion on the word "gia súc"