Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gái tơ
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Người con gái mới lớn lên, chưa có quan hệ với đàn ông.
Related search result for "gái tơ"
Comments and discussion on the word "gái tơ"