Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
gạch khẩu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Gạch dày, hình chữ nhật, dùng để xây tường.
Related search result for "gạch khẩu"
Comments and discussion on the word "gạch khẩu"