Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gió lốc
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt Gió thổi mạnh và xoáy tròn: Một cơn gió lốc cuốn đi mấy ngôi nhà.
Related search result for "gió lốc"
Comments and discussion on the word "gió lốc"