Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Khúc Nam Huân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Tên khúc hát tương truyền của vua Thuấn đặt ra, có lời rằng: "Gió nam mát mẻ chừ, có thể giải cơn gió nóng của dân ta. Gió nam đúng thời chừ, làm cho dân ta giàu có."
Related search result for "Khúc Nam Huân"
Comments and discussion on the word "Khúc Nam Huân"