Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Gió núi Mã Dương
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Chỉ công việc được thuận lợi
  • Vương Bột đời Đường theo cha đi làm quan, đậu thuyền ở núi Mã Dương, mộng thấy vua thủy phủ giúp cho một trận gió. Hôm sau, quả nhiên có gió thuận, thuyền đến Nam Xương. Xem Duyên Đằng gió đưa
Related search result for "Gió núi Mã Dương"
Comments and discussion on the word "Gió núi Mã Dương"