Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
giấy đánh máy
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Giấy mỏng dùng để đánh máy chữ.
Related search result for "giấy đánh máy"
Comments and discussion on the word "giấy đánh máy"