Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
giấy vệ sinh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Giấy mềm, dễ thấm nước và có khả năng tự hoại, dùng để đi đại tiện hoặc dùng vào những việc vệ sinh cá nhân.
Related search result for "giấy vệ sinh"
Comments and discussion on the word "giấy vệ sinh"