Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
grisaille
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • lối vẻ đơn sắc ghi, lối vẽ thủy mặc
 • cảnh đơn sắc ghi, vẻ âm u,
  • La grisaille des jours d'hiver
   vẻ âm u của những ngày mùa đông
 • sự buồn tẻ, sự vô vị
  • La grisaille d'une vie sans histoire
   sự vô vị của cuộc đời không có gì đặc sắc
Related words
Related search result for "grisaille"
Comments and discussion on the word "grisaille"