Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
hạt tiêu
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Quả, hạt tròn nhỏ, màu xám, có vị cay, dùng làm gia vị.
Related search result for "hạt tiêu"
Comments and discussion on the word "hạt tiêu"