Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
habitual
/hə'bitjuəl/
Jump to user comments
tính từ
 • thường, thường lệ, quen thuộc, thường dùng
 • quen thói, thường xuyên, nghiện nặng
  • a habitual liar
   một người quen thói nói dối
  • a habitual drunkard
   một người thường xuyên say rượu
Related words
Comments and discussion on the word "habitual"