Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
haemorrhoidectomy
/,hemərɔi'dektəmi/ Cách viết khác : (hemorrhoidectomy) /,hemərɔi'dektəmi/
Jump to user comments
danh từ
  • (y học) thủ thuật cắt trĩ
Related search result for "haemorrhoidectomy"
Comments and discussion on the word "haemorrhoidectomy"