Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
hai câu này ý nói
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • nếu lại trở về quê hương thì hẳn bị ép buộc cùng người khác
Related search result for "hai câu này ý nói"
Comments and discussion on the word "hai câu này ý nói"