Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
happy-go-lucky
/'hæpigou,lʌki/
Jump to user comments
tính từ
  • vô tư lự; được đến đâu hay đến đấy
    • to go through life in a happy-go-lucky fashion
      sống vô tư lự được đến đâu hay đến đấy
Related search result for "happy-go-lucky"
Comments and discussion on the word "happy-go-lucky"