Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
haulyard
/'hæljəd/ Cách viết khác : (halliard) /'hæljəd/ (haulyard) /'hæljəd/
Jump to user comments
danh từ
 • (hàng hải) dây leo
 • jăm bông
  • smoked halyard
   jăm bông hun khói
 • bắp đùi (súc vật)
 • (số nhiều) mông đít
 • (từ lóng) tài tử, người không chuyên nghiệp
 • (từ lóng) diễn viên xoàng ((cũng) halyard actor)
Related search result for "haulyard"
Comments and discussion on the word "haulyard"