Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
heart-burning
/'hɑ:t,bəniɳ/
Jump to user comments
danh từ
  • sự ghen tuông, sự ghen tức
  • sự hằn học, sự hiềm oán; sự thù oán
Related search result for "heart-burning"
Comments and discussion on the word "heart-burning"