Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
hide-away
/'haid'aut/ Cách viết khác : (hide-away) /'haidə,wei/
Jump to user comments
danh từ
  • (thông tục) nơi ẩn náu; nơi trốn tránh
Related search result for "hide-away"
Comments and discussion on the word "hide-away"