Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary
hit-skip
/'hitənd'rʌn/ Cách viết khác : (hit-skip) /'hitskip/
Jump to user comments
tính từ
  • chớp nhoáng (tấn công)
  • đánh rồi chạy, chẹt rồi bỏ chạy (ô tô)
Related search result for "hit-skip"
Comments and discussion on the word "hit-skip"