Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, )
hoàng tinh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Loài cây đơn tử diệp, thân củ hình thoi dài, màu trắng, chứa nhiều bột.
Related search result for "hoàng tinh"
Comments and discussion on the word "hoàng tinh"